Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 31 > >>
 

Glasilo Zveze - SVOBODNA BESEDA

10.11.2015 10:06

Predsedstvo Zveze združenje borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 3. 11. 2015, na podlagi 23. člena Statuta Zveze, sprejelo


S K L E P
o izdajanju glasila Zveze

1.
Po ugotovitvi o uvedbi stečaja Družbe Svobodna misel d.o.o. ter o prenehanju izhajanja revije Svobodna misel in s tem tudi Sporočil Zveze, bo Zveza izdajala svoje mesečno glasilo z imenom SVOBODNA BESEDA.
Prva številka novega glasila bo izšla v petek, 27. novembra 2015 in nato vsak zadnji petek v mesecu ali teden pred tem, če je ta dan praznik.

2.
Novo glasilo Zveze bo do končnega imenovanja urejal Slavko Grčar, v.d. urednik.
Pri urejanju glasila Zveze bo v.d. urednik sodeloval z uredniškim odborom, ki ga sestavljajo Jani ALIČ kot predsednik in člani dr. Maca Jogan, Božo Kovač, Mitja Meršol in Rok Židanik. Uredniški odbor določa uredniško politiko in bdi nad njenim izvajanjem.

3.
Letna naročnina za glasilo znaša 36 Evrov, četrtletna pa 9 Evrov. Naročniki Svobodne misli, ki so plačali naročnino so s tem za enak čas poravnali obveznosti tudi za novo glasilo ZB.
Priporočamo, da glasilo Zveze naročijo vsi člani organov in delovnih teles krajevnih organizacij ZB, združenj in društev, organov in delovnih teles Zveze in čim večje število sedanjih in novih članov ZB, da bi bili vsi sproti obveščeni o aktivnostih v Zvezi in združenjih (društvih) ter o vsem kar zadeva ohranjanje vrednot NOB v sedanjem času.


4.
Z izhajanjem glasila Zveze preneha Zveza z izdajanjem Sporočil, ki so bila posebna priloga ukinjene revije Svobodna misel. Vsebina Sporočil postane sestavni del glasila Zveze s posebnimi rubrikami za objavo dokumentov in stališč Zveze, za sporočila o vsebini sej organov in delovnih teles, s poudarki iz govorov in z drugimi obvestili.
Uredniški odbor Sporočil preneha delovati.

5.
Prihodke in odhodke glasila Zveze vključi Zveza v letne finančne načrte Zveze. Začetna sredstva za letos zagotovi Zveza začasno iz rezervnega sklada in jih poračuna v finančnem načrtu za leto 2016.

6.
Ta sklep velja takoj. O njem obvesti Zveza vse organizacije ZB in dosedanje naročnike Svobodne misli s prošnjo organizacijam, da zagotovijo čim večje število naročnikov med dosedanjimi in novimi člani ZB.

Številka: 020-6/15

PREDSEDSTVO
ZZB NOB Slovenije
 

FINANCIRANJE ZVEZE,  ZDRUŽENJ (DRUŠTEV)

05.11.2015 11:56
Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 3. novembra 2015 sprejelo na podlagi 23. člena Statuta Zveze


SKLEP
O OSNOVAH IN MERILIH ZA RAZDELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV
ZA NALOGE V JAVNEM INTERESU

1.

Sredstva, ki so v državnem proračunu RS namenjena Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, se s finančnim načrtom Zveze razdelijo na Zvezo in na združenja ter druge kolektivne člane Zveze. Glede financiranja ima enak status kot drugi kolektivni člani tudi Koordinacija taboriščnih odborov.
Kot sredstva, ki se namenijo za izvajanje nalog v javnem interesu se štejejo tudi sredstva, ki jih ZZB NOB nameni za delovanje Ustanove Franc Rozman-Stane, revijo Borec in Inštituta za promocijo vrednot NOB.

2.

Združenja in drugi kolektivni člani zveze, ki želijo participirati na sredstvih iz 1. odstavka 1. točke tega sklepa za uresničevanje svojih nalog v javnem interesu na področju vojnih veteranov NOB, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč ter drugih nalog v smislu 7. člena Statuta Zveze, sporočijo Zvezi vsako leto do 20. novembra napovednik programa za naslednje leto na obrazcu, ki je sestavni del tega sklepa.

3.

Sredstva bodo združenjem oz. društvom razdeljena v sorazmerju s številom upravičenih točk po merilih napovednika s tem, da bo dodanih še 20 točk za vsakega člana, ki ima status vojnega veterana NOB, upoštevajoč podatke Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Vrednost točke bo označena tako, da bo vsota sredstev namenjenih združenjem oz. društvom deljena s skupnim številom upravičenih točk po napovednikih vseh združenj in društev ZB. Pri tem bo zagotovljeno, da nobenemu združenju ali društvu ne bodo sredstva znižana za več kot 10 % v primerjavi z letom 2015, če bo Zveza iz proračuna pridobila najmanj toliko sredstev kot v letu 2015.

4.

Za delovanje Pokrajinskih svetov, se nameni del sredstev s finančnim načrtom.
Mestni zvezi Ljubljana pripada 25 % sredstev, do katerih so upravičena združenja na območju mesta, če se združenja ne dogovorijo drugače.

5.

Razdelilnik sredstev po osnovah in merilih iz tega sklepa predlaga vsako leto Komisija predsedstva Zveze za finančna vprašanja, sprejme pa jih Predsedstvo na prvi seji, ki datumsko sledi podpisu pogodbe z Ministrstvom za obrambo o pridobitvi sredstev za izvajanje nalog v javnem interesu.
O dodelitvi, razporeditvi in pogojih koriščenja sklene Zveza z vsakim upravičencem posebno pogodbo.
Zveza bo nakazovala sredstva upravičencem praviloma po trimesečjih, oz. po isti dinamiki, kot bo pridobivala sredstva iz proračuna. Osnova za nakazila so podpisana pogodba, oddani napovedniki in poročanje o porabi za preteklo leto in o tekoči porabi, če to zahteva državni organ, ki sredstva dodeli ZZB NOB (vsaj polletno in letno).

6.

Sredstva so namenska in se uporabijo izključno za namene, ki jih določata Zakon o vojnih veteranih in Zakon o žrtvah vojnega nasilja.

Računovodstva upravičencev so dolžna o namenski porabi sredstev po tem sklepu voditi posebno evidenco.

7.

Priporočena najnižja enotna članarina je 10 EUR na člana letno.
Član, ki ima manj kot 400 EUR mesečnih prihodkov, lahko plača samo evidenčno članarino v znesku 1 EUR. Predvsem članom organov organizacije priporočamo, da plačajo tudi prostovoljni prispevek.

Vsa članarina, prostovoljni prispevki, dotacije in vsi drugi prihodki, se nakažejo na transakcijski račun združenja, vsi odhodki pa izvršujejo prek tega transakcijskega računa. To velja tudi za vsa sredstva, ki pripadajo krajevnim organizacijam in odborom enot in služb NOV in POS, s tem da o teh sredstvih odločajo le predsedniki teh enot in da o teh sredstvih vodi združenje posebno evidenco.

8.

Pri finančnem poslovanju je potrebno dosledno upoštevati načelo zakonitosti in s sredstvi skrbno gospodariti.

9.

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o osnovah in merilih za razdelitev proračunskih sredstev za naloge v javnem interesu (Sporočila Zveze št. 6/2014).

Ta sklep velja takoj.


PREDSEDNIK ZZB NOB Slovenije
Tit Turnšek


docNapovednik_programa_nalog_2016 (.doc 175KB)

 

IZJAVA ZB O VREDNOTAH

06.10.2015 14:28

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Sloveniji je na seji 6. oktobra 2015, na predlog Sveta ZB, sprejelo


IZJAVO ZB O VREDNOTAHVrednote NOB kot dela nekdanje zavezniške koalicije so tudi vrednote, na katerih temelji OZN in so zapisane v ustanovni listini te organizacije:
- varovanje prihodnjih rodov pred strahotami vojne
- krepitev zaupanja v temeljne človekove pravice
- ustvarjanje osnov za pravičnost
- prizadevanje za socialni napredek
- zagotavljanje strpnosti in sožitja v miru.

Javna izjava glavnega odbora ZZB NOB Slovenije o „spravnih zablodah“ je izzvala poplavo polemičnih prispevkov (Delo, Dnevnik, Mladina idr.) Ne želimo polemizirati z njimi, ker samo ponavljajo, kar je bilo v zadnjem četrtstoletju na to temo že zapisanega ali izrečenega. Za informacijo javnosti in predvsem našega mlajšega članstva – zveza ima danes tri četrtine članov, ki vojnega dogajanja neposredno niso doživljali, o vojnih grozotah pa so bili obveščeni in vzgojeni od svojih bližnjih – pa menimo, da je treba spet pojasnjevati neka vprašanja o NOB, ki so se žal tudi po zaslugi nekaterih medijev spremenila v cenene stereotipe.

Zveza borcev ni mogla sprejeti strategije „sprave“, ker je le-ta postala „paravan za razdiralno raboto“ (SP Dela, 27.7.2013). Tako stališče je zavzelo že nekdanje Predsedstvo RS pred osamosvojitvijo (5.3.1990). „Sprava“, ki bi pomenila rehabilitacijo domobranske kolaboracije, bi bila v popolnem nasprotju z zavezniškim stališčem o „brezpogojni kapitulaciji nacistične vojske“, uničenju fašizma in nacizma ter denacifikaciji poražene Nemčije. „Sprava“ z domobranstvom, ki je bilo pomožna policijska formacija SS, bi pomenila revizijo politike Zaveznikov, katerih del je bila tudi Titova armada in z njo slovenska partizanska vojska. Ker pa so pod vplivom nekdaj vodilne SLS in ljubljanskega cerkvenega vrha nekateri Slovenci bratomorno sodelovali pri okupatorskih grozotah, so v narodu ostale „brazgotine“, ki jih je treba še sedaj celiti. - Zato je nekdanje predsedstvo RS s posebno izjavo o umiritvi želelo reševati to vprašanje, ne da bi pri tem kakorkoli kršilo načela in stališča Zaveznikov. Ljubljanska katoliška cerkev pod vodstvom škofa in metropolita Alojzija Šuštarja je to izjavo javno podprla z besedami: „Slovenska pokrajinska škofovska konferenca pozdravlja izjavo Predsedstva republike Slovenije z dne 5. marca 1990 o narodni in državljanski umiritvi.“ (Obe besedili je mogoče prebrati v takratnem časopisju ali pa danes pač na internetu.)

Obvojne/povojne poboje razoroženih pripadnikov okupacijskih vojaških in policijskih enot je ZZB NOB nekajkrat obsodila in izrecno obžalovala; posebej je treba v tej zvezi opozoriti na Spomenico o nekaterih odprtih vprašanjih iz novejše zgodovine (10.12.1993), Pismo predsednika ZZB NOB državnemu zboru (17.1.1995) in Izjavo o trajnih vrednotah antifašističnega boja (17.4.1995). Nekajkrat je izrazila in poudarila svoje nediskriminatorno stališče do spoštljivega pokopa vseh mrtvih; istočasno pa je ves čas odločno nasprotovala izkoriščanju teh vprašanj, še posebej pietete do mrtvih, za oživljanje ideoloških in političnih nasprotij. (Stališča ZB glede narodne pomiritve je predsedstvo Zveze povzelo 2.4.2013, so pa bila javno izražena tudi v mnogih drugih dokumentih.)

Svet ZZB NOB se še enkrat izrecno opredeljuje tudi do vprašanja REVOLUCIJE med NOB: Seveda je bila! In to ne samo ena, bile so tri hkrati – narodna, družbena in kulturna. Ideolog našega katolicizma dr. Aleš Ušeničnik je že daljnega 1906. leta v reviji Čas takole definiral revolucijo: „Revolucija je kot orkan, naredi veliko razdejanja in zla, istočasno pa razčisti zemljo za novo in boljše.“ Edvard Kocbek je glasilu krščanskih socialistov v podobnem smislu dal naslov „Slovenska revolucija“. Če danes prebirate objave v tem listu, je več kot očitno stališče krščanskih socialistov do NOB in revolucije: v obojem so videli obrambo slovenske časti in dostojanstva. Enako misel je nekaj kasneje izrazil tudi predsednik IOOF Vidmar: „Odločili smo se za pot časti in človekovega dostojanstva, ker smo dobro razmislili, kam pelje pot sramote.“

Glede PARTIZANOV in DOMOBRANCEV: Z zgodovinsko potvorbo, da je bila celotna NOB zgolj „komunistična revolucija“, ne pa predvsem spontani narodni odpor za preživetje, skuša strategija „sprave“ izenačiti domoljubni in samoohranitveni upor proti okupatorju z zavestnim podrejanjem in hlapčevanjem okupatorju. Zdravorazumsko nevzdržnost takega konstrukta je v enostavnem, ljudsko logičnem odgovoru na vprašanje za časopis Dnevnik povedal general Alojz Kajin, eden prvih osvoboditeljev Ljubljane 1945: „Če ti okupator da orožje in plačo, si izdajalec, ne pa borec za svobodo naroda. Jaz jim lahko oprostim, ne bom se pa izenačil z njimi... Mi smo se uprli okupatorju in smo se borili proti njemu. Oni pa so se z okupatorjem borili proti nam. Kaj torej ni jasnega?“

V čem je potemtakem razlika med UMIRITVIJO in „spravo“? Dejstvo, da je poskus kriminalizacije partizanstva dobil naziv „sprava“, ali pa da se institucija, ki se neposredno v okviru vlade ukvarja z diskreditacijo partizanstva, imenuje Študijski center za narodno spravo in se financira iz državnega proračuna, govori samo za sebe. „Sprava“ poskuša z različnimi manipulacijami vse bolj rehabilitirati domobranstvo in ga izenačiti z odporništvom; izigravanje spoštovanja do mrtvih postaja pomemben del te strategije! Zato „sprava“ ni „predpogoj“ za umiritev ampak njeno nasprotje.

Iz zavezniške zmage nad fašizmom se je izoblikovala ideja Ustanovne listine Združenih narodov; v njej koreninijo vrednote, za katere se je borila generacija naših partizanskih prednikov in ki jim zaupamo tudi mi: narodna samoodločba, mirno reševanje sporov, spoštovanje človekovega dostojanstva in pravic, solidarnost in družbeni napredek. Samo demokratična, častna in poštena enotnost v različnosti je zagotovilo miru in obenem temeljni kamen UMIRITVE. Ne moremo dovoliti, da se vse te vrednote utapljajo v mlakuži dnevno političnega zdraharstva – četudi pod najlepšimi jezikovnimi izveski!

PREDSEDSTVO ZZB NOB Slovenije
 

KONSTITUIRANJE PREDSEDSTVA ZVEZE

06.10.2015 14:19

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije se je na seji 6. oktobra 2015 konstituiralo s porazdelitvijo delovnih področij in z imenovanjem delovnih teles. Pri tem je upoštevalo rezultate volitev s tajnim glasovanjem na seji Glavnega odbora 28.9.2015 in določbe Statuta o pristojnosti predsednika, podpredsednikov in drugih članov predsedstva, posebej pa tudi določbo, da je predsedstvo izvršilni organ Glavnega odbora, njemu odgovorno kot celota in ne združenjem v katerih so včlanjeni posamezni njegovi člani(ice). Teritorialni princip je v celoti uresničen v Glavnem odboru, v katerem so člani predstavniki prav vseh združenj in društev, ki tvorijo Zvezo.

Upoštevajoč navedena izhodišča so si člani(ice) predsedstva takole razporedili pristojnosti:

1. dr. Tit TURNŠEK,  predsednik Zveze

2. Slavko GRČAR, podpredsednik Zveze, nadomeščanje predsednika v njegovi odsotnosti, predsednik komisije za organizacijske in kadrovske zadeve, vojna zakonodaja
3. dr. Ljubica JELUŠIČ, podpredsednica Zveze, predsednica komisije za mednarodne odnose, stiki z drugimi organi in organizacijami
4. dr. Matjaž KMECL, podpredsednik Zveze, predsednik Sveta ZB, kultura in izobraževanje
5. dr. Franci KRIŽANIČ, podpredsednik Zveze, ekonomski sistem in ekonomska politika v razmerju do vrednot NOB

6. Jani ALIČ, član predsedstva, predsednik koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja, odnosi z mediji
7. Tilka BOGOVIČ, članica predsedstva, predsednica komisije za izobraževanje aktivistov ZB
8. Milan GORJANC, član predsedstva, predsednik koordinacijskega odbora enot in služb NOV in POS
9. Branka KASTELIC, članica predsedstva, spomeniki in spominska znamenja NOB
10. Marijan KRIŽMAN, član predsedstva, delovanje krajevnih organizacij ZB
11. Meta MENCEJ, članica predsedstva, sistem in politika zdravstvenega in socialnega varstva in zavarovanja, ZB v festivalu za tretje življenjsko obdobje
12. Jože OBERSTAR, član predsedstva, predsednik odbora za priznanja ZB
13. dr. Jože PIRJEVEC, član predsedstva, predsednik zgodovinske komisije NOB
14. Marko VRANIČAR, član predsedstva, predsednik finančne komisije

Predsedstvo je imenovalo tudi člane(ice) Sveta Zveze, Koordinacijskih odborov enot in služb NOV in POS in žrtev vojnega nasilja, Odbora za priznanja ZB, Komisije za finančne zadeve, Komisije za izobraževanje, Komisije za mednarodne odnose, Komisije za zgodovino, Komisijo za organizacijske in kadrovske zadeve in Uredniški odbor Sporočil. Vseh imenovanih članov(ic) v delovnih telesih je 90, večinoma po predlogih združenj. Seveda vseh predlogov ni bilo mogoče upoštevati, ker jih je bilo za posamezna delovna telesa preveč, za druga pa premalo, nekaj jih tudi ni potrdilo kandidature, medtem ko so vsi, ki so imenovani v delovna telesa s kandidaturo soglašali. Sklepi o imenovanju so objavljeni na spletni strani Zveze in v Sporočilih.

Po vsem tem je predsedstvo ocenilo, da so vse naloge kadrovsko primerno in zadostno pokrite in da dopolnilne volitve članov predsedstva niso potrebne. O morebitni spremembi volilnega sistema se je za naprej mogoče dogovoriti v okviru odprte razprave o nadaljnih spremembah in dopolnitvah Statuta Zveze.

Na volilni seji Glavnega odbora je bilo od 104 članov prisotnih le 82. Razumemo opravičeno odsotnost, predlagamo pa, da združenje (društvo) v primeru nujne opravičene odsotnosti pošlje na sejo drugega svojega funkcionarja, ki se izkaže s pisnim pooblastilom za nadomeščanje.

PREDSEDSTVO ZZB NOB Slovenije

Obveščeni: predsedniki(ce) združenj in društev borcev za vrednote NOB
 

VOLILNA SEJA GLAVNEGA ODBORA ZZB NOB Slovenije

29.09.2015 11:34

Glavni odbor Zveze se je sestal na volilni seji 28.9.2015 v Pionirskem domu v Ljubljani.

Na seji je za mandatno obdobje 2015-2019 izvolil s tajnim glasovanjem:
- za predsednika Zveze dr. Tita Turnška;
- za podpredsednike Zveze: Slavka Grčarja, dr. Ljubico Jelušič, dr. Matjaža Kmecla in dr. Francija Križaniča;
- za druge člane(ice) predsedstva pa: Janeza Aliča, Tilko Bogovič, Milana Gorjanca, Branko Kastelic, Marijan Križmana, Meto Mencej, Jožeta Oberstarja, dr. Jožeta Pirjevca in Marka Vraničarja.
Po položaju sta člana(ice) predsedstva tudi vsakokratni predsednik mladinske organizacije ZB in predsednik(ica) uprave Ustanove Franc Rozman-Stane.
- Izvolil je tudi nadzorni odbor, ki ga sestavljajo: Marija Majhenič-predsednica, Anton Podobnik-podpredsednik, člani Ljubo Cvar, Marjan Somrak, Rok Uršič.

Kot doslej, bodo tudi v novem mandatu navedeni funkcionarji opravljali naloge brezplačno.

Razen volitev je Glavni odbor sprejel tudi naslednje sklepe:
1. Verificiral je mandatu Martinu Skubetu iz Črnomlja in Srečku Knafelcu iz Velikih Lašč.
2. Soglašal je, da Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Ankaran postane kolektivni član Zveze, Darinka Vovk pa kot pooblaščena predstavnica Združenja članica Glavnega odbora Zveze.
3. Sprejel je referat dr. Tita Turnška o ZB v mandatu 201-2015 in naročil predsedstvu, da obravnava pobude iz razprave in sprejme potrebne ukrepe, vključno z izjavo o nujnosti prenehanja vojn in za civilizacijski človeški odnos do beguncev.
4. Pozitivno je ocenil proslavo priključitve Primorske k Sloveniji v Tolminu s tem, da je bilo protestno motenje proslave neprimerno.
5. Predlagal je, da krajevne organizacije in združenja pred komemoracijami ob 1. novembru pregledajo in počistijo spomenike in spominska znamenja NOB.


Predsednik delovnega predsedstva
Slavko Grčar
 

PORTOROŽ 2015

20.09.2015 22:16

»Rešitev je v ljubezni!«


Tradicionalno srečanje nekdanjih internirank koncentracijskih taborišč Auschwitz
in Ravensbrück ter političnih zapornic in ukradenih otrok. Slavnostni govornik, dr. Ciril Zlobec.


Portorož – »V težkih časih si ljudje, ves čas soočeni s smrtjo iz oči v oči, niso peli o pomladi zaradi rožic, ampak o metafori hrepenenja, ki je tesno povezano s trepljenjem. Čim večja je muka človeka, čim večje je sramotenje človeka, čim bolj te razgaljajo vseh človečnosti, tem večji si navznoter samemu sebi,« je na letošnjem srečanju v Portorožu izpostavil slavnostni govornik, akademik dr. Ciril Zlobec, ki v letošnjem letu praznuje devetdeset let. Tokratna slovesnost je namreč potekala pod sloganom »V ljubezni je rešitev«, nastopajoči pa so z recitali in pesmimi dr. Zlobca, Kajuha, Kosmača,Mihelčiča, Pavčka in drugih, apelirali na zbrane v dvorani portoroškega Hotela Slovenija, naj vendarle prisluhnejo srcu in skozi ljubezen do jezika, domovine in sočloveka v sebi najdejo človečnost in hrepenenje, ki so bili tudi glavno vodilo vseh, ki so trpeli med drugo svetovno vojno in jim je ljubezen pomagala živeti in upati na boljšo prihodnost.
Tudi skozi verze, polne hrepenenja so si trpeči v vojni lajšali življenje: »Slovenci bi morali biti ponosni, kajti ni ga naroda, tudi velikega naroda, ki je desetkrat in več večji od nas, ki bi imel tako veliko zakladnico partizanskih pesmi, ki govorijo o hrepenenju po svobodi, po pravičnosti, skratka po triadi francoske revolucije – svoboda, bratstvo, enakost. To je slovenska poezija,« je še dodal dr. Zlobec.
Dotaknil se je tudi današnjih dogodkov, saj pravi, da »človek pripada tako preteklosti kot sedanjosti. Vendarle je dolžan živeti in biti odgovoren za to kar živi on sam in živi njegova generacija,« in še dodal: »Prazniki kot je današnji niso samo spomin, ampak so tudi vabilo k dialogu, k meditaciji, k razmišljanju kaj smo danes, kakšni smo, kaj dajemo svojemu času v sorazmerju s hrepenenjem, ki so ga imeli taboriščniki, na smrt obsojeni in drugi.«

Med drugo svetovno vojno je okupator v koncentracijska taborišča in zapore poslal skoraj dvaindvajset tisoč Slovenk, največ prav v največje žensko koncentracijsko taborišče Ravensbrück v Nemčiji, kjer je bilo zaprtih dvatisočdvestotrideset Slovenk, več kot dvesto pa jih je tam tudi umrlo, in v taborišče Birkenau, največjo podružnico zloglasnega taborišče Auschwitz na Poljskem, številne pa so internirali tudi na Rab in Gonars. Približno devet tisoč taboriščnic in zapornic se po vojni ni vrnilo domov.

Uvodni nagovor na tokratni slovesnosti je imel gostitelj, župan občine Piran, Peter Bossman. Zbranim taboriščnicam in internirankam, političnim zapornicam in ukradenim otrokom je dejal, da si ne more predstavljati trpljenja, ki so ga doživeli v vojni, zato nima pravice ponujati sočutja, ima pa dolžnost, da jim izkazuje neizmerno spoštovanje do njihove jeklene volje, ponosa in humanosti. Dejal je, da se zaveda, da bi bilo najlažje boleče spomine potisniti v ozadje in jih poskušati pozabiti zato je »pomembno, da vedno znova slišimo vaš glas in da vaš glas utiša tiste, ki še sedem desetletij poskuša zgodovino spisati drugače, jo pregnesti v pravljico po meri izdajalcev in strahopetcev. Resnica je za vse nas preveč dragocena, da bi jo umazali s potvarjanjem dejstev in izmišljotinami. Upreti se moramo vsakršnem poskusu razvrednotenja vašega trpljenja. Ste ponos naroda, ki je vaš večni dolžnik,« je zaključil župan Bossman.

Zaradi smrti v družini se slovesnosti ni mogla udeležiti ministrica za obrambo RS, Andreja Katič, ki je zato poslala pismo v katerem se je zahvalila in izrazila spoštovanje vsem, ki so doživeli in preživeli vojno in poudarila, da se težko zaveda kako zelo so morali trpeti, ko so jih krvniki poniževali in jih psihično in fizično zlorabljali. Zato jim je še dejala: »Zato se zavedam velike odgovornosti. Odgovornosti, da mi, ki smo prišli za vami, storimo vse za krepitev strpnosti, medsebojnega spoštovanja in solidarnosti. Da z vsemi močmi onemogočamo, da bi se razraščala mržnja in sovraštvo, kjerkoli se že pojavljata. Da ukrepamo, ko zaznamo, da se dogajajo krivice. Ter da si prizadevamo za dobro in soustvarjamo boljši svet.« V svojem pismu se je dotaknila tudi vzporednice z današnjimi dogodki in pozvala vse k spoštovanju vrednot in sprejetju izzivov v katerih imamo priložnost in odgovornost, da te vrednote udejanjimo: »Zato si ne zatiskamo oči, ko se danes k nam po zatočišče zatekajo ljudje, ki si želijo zgolj miru in normalnih razmer za življenje. Ne gledamo stran in ne odmislimo neprijetnega občutka, ki nas spreleti, ko vidimo posnetke po brodolomu plovil, prenatrpanih z migranti. Ko vidimo posnetke kolon slabo oblečenih in obutih mož, žena in otrok zaskrbljenih obrazov. In ko slišimo o smrtih migrantov med različnimi, človeka nevrednimi prevozi. Ko nas v dno duše pretrese podoba utopljenega sirskega dečka na turški obali.« Ter še: »Danes je na nas, da ne prekinemo verige solidarnosti. Da nudimo pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Da nadaljujemo tovarištvo, rojeno v slovenskem narodnoosvobodilnem partizanskem boju. Da se zgledujemo po solidarnosti med vami, interniranci in zaporniki v nacističnih in fašističnih taboriščih. Po vaši medsebojni pomoči, ko ste med seboj delili skromno hrano, in po vseh tistih tveganih dejanjih, ki ste jih naredili, da bi sebe in drug drugega ohranili pri življenju.«

Vzporednic z vojnami se je dotaknil tudi predsednik republike, Borut Pahor: »To niso samo spomini na preteklost, ampak nas zdaj zelo aktualno vežejo na dogajanje, ki je okoli nas. Vojna ni nikoli prizanesljiv čas. Na koncu se maščuje celo tistemu, ki jo začne. In dostikrat pozabljamo, da pravzaprav nikoga ne pušča neprizadetega. Ne gre samo za tragične žrtve v vojni v neposrednem smislu, ampak pravzaprav za vse, ki se jih tako ali drugače, ta smrtna bolezen civilizacije dotakne. In ne gre samo za spomine, Slovenija je zdaj tudi neposredno v položaju, ko lahko s svojo solidarnostjo kot država in mi kot narod, pomagamo ljudem, ki so jih vojne vihre na bližnjem vzhodu in na severu Afrike pregnali, da iščejo mir in boljše življenje v Evropi. Slovenija sama ne more rešiti te krize. Sem pa večkrat poudaril in tudi danes, da storimo vse kar je v naši moči, da tem ljudem pomagajmo na poti v mirnejše in boljše življenje. Zgodovina nas bo sodila po naših ravnanjih. Zdaj smo poklicani, da storimo vse kar je človeškega in tistega kar zmoremo mi. In da povabimo vse ljudi dobrega srca, da storijo enako. In da to krizo, ki je ne bo konec jutri rešimo tako, da bomo lahko mi in naši otroci za nami, za voljo mirne vesti mirno zaspali. To smo dolžni, nenazadnje, tudi zavoljo vašega trpljenja, ki ste ga dali pred sedemdesetimi leti in več skozi.«

Predsedniku Pahorju se je zahvalil tudi Matjaž Špat: »V imenu navzočih taboriščnic in taboriščnikov in vseh tistih, ki so s srcem in mislijo z nami, političnih zapornic, ukradenih otrok, izgnancev, njihovih svojcev in prijateljev in v svojem osebnem imenu posredujem iskreno zahvalo, da ste nam letos, ko z zanosom praznujem sedemdesetletnico zmage nad fašizmom in nacizmom in osvoboditve taborišč, vrnitve v domovino, izkazali toliko pozornosti, podpore našemu delu in prizadevanju, kot je nismo bili deležni še nikoli doslej.« V znak hvaležnosti je predsednik Pahor prejel darilo, ki ga je zanj izdelala Vanda Lapajna iz Idrije, hčerka interniranke iz Ravensbrücka, posebno kravato z idrijsko čipko v spodnjem delu – promocijo slovenske kulturne dediščine po svetu.

Sporočila ljubezni do domovine, jezika, sočloveka so z jasnim apelom »Rešitev je v ljubezni!« v besedi, glasbi in plesu upodobili nastopajoči: Orkester slovenske vojske pod vodstvom Andreje Šolar ter pevka Katje Rihter in pevec Martina Sušnika, Partizanski pevski zbor pod vodstvom dirigenta Franca Gornika s solistoma Špelo Femec in Tonetom Lovcem ter harmonikarjem Brankom Sladičem, Ditka in Gorazd Čepin, ki sta med drugim premierno zapela skladbo dr. Cirila Zlobca, Čakam te, plesalca Anja in Matej Pritekelj iz Plesne šole Mirandance, vezno besedo pa sta imela Lina Potočki Vozny in Domen Valič. Scenarij prireditve je pod vtisom pričevalcev spominov v obliki pisem, zapiskov in intervjujev spisala Silvana Knok, projekcijo pa Iztok Pipan s Televizije Medvode, ki je v imenu skupnega Taboriščnega odbora Ravensbrück in Auschwitz pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB tudi pripravila letošnjo slovesnost.

Za konec še šaljiv, a najbrž življenjski nasvet, ki ga je zbranim dal dr. Ciril Zlobec, ki v letošnjem letu praznuje še petinšestedesto leto skupnega življenja s soprogo Veroniko: »Recept za tako dolgo skupno življenje: ena je čisto preprosta, ne smete prej umret. Druga, če hočete to dolžino preživet, morate bit tako fer drug do drugega, da napake partnerja spremenite v zanimivost zakona, v razvedrilni element, ki nas rešuje dolgočasja.«

Rešitev je v ljubezni.

(nataša predalič, tvm)

______________________________
fotografije: Iztok Pipan
 
 

ŠE O OBSODBI SPRAVNIH ZABLOD

19.08.2015 10:37

V javnih medijih se večkrat pojavljajo napačne in neresnične trditve o stališčih Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Tako tudi v Dnevnikovem objektivu 14. 8. 2015 in v sobotni prilogi Dela prav tako 14. 8. 2015. Zato sporočamo:

1. Nismo nasprotovali in ne nasprotujemo spomeniku žrtvam vseh vojn, kot je določen v noveli Zakona o vojnih grobiščih iz leta 2009. Torej to ni naša zabloda.

2. Spoštujemo svetovni pietetni etos in soglašamo, da imajo mrtvi pravico do groba, spomina in sočutja. Vztrajamo pa, da mrtvih ne smemo zlorabljati za politične namene niti za potvarjanje zgodovine, ki jo v ZB sprejemamo tako, kot se je zgodila, v dobrem in slabem.

3. Res je, da se zavzemamo za narodno in državljansko pomiritev, ki jo razumemo kot normalno sožitje državljanov v medsebojnem spoštovanju človekovih pravic ne glede na različne nazore in politična prepričanja. In brez sovražnega obtoževanja ter brez zgodovinskih manipulacij. Pri tem naj bi šlo seveda za zavestno odločitev prizadetih udeležencev NOB in njihovih svojcev, prav tako sodelavcev okupatorjev in njihovih svojcev, drugih državljanov ter pristojnih organov in organizacij. To torej ni zapovedana pomiritev, je pa zelo potrebna za normalne odnose v družbi in državi.

4. V razpravah o 'spravi' ali pomiritvi mnogi prevečkrat 'pozabljajo', da so bili temeljni krivci za vse zlo na Slovenskem med drugo svetovno vojno nacifašistični okupatorji in da se sodelovanja z njimi ne da upravičiti z ničimer, še najmanj s prelaganjem najrazličnejših krivd na NOB, komuniste, revolucijo. Smo pa v ZB že velikokrat povedali, da obžalujemo in obsojamo obvojne poboje. Dobro vemo, da je kolaboracija stvar živih, ne mrtvih, pa vendar ne smemo niti simbolno enačiti žrtev, ki so padle za domovino, z žrtvami na strani okupatorjev – tudi zato ne, ker s tem mažemo spomin na resnične domoljube, umrle za svobodo, in čustva njihovih svojcev ter velikanske večine slovenskih ljudi, ki spoštujejo NOB kot veliko dejanje slovenskega naroda.

5. Zveza borcev je organizacija civilne družbe,  pomlajena (s tisoči mladih članov) deluje v smislu vrednot narodnoosvobodilnega boja, zato so etiketiranja s sektaštvom in podobnimi vzdevki krivična in žaljiva. Da ostaja velikanska večina Slovencev ponosna na NOB in na vrednote, na katerih je temeljil – pač pod Cankarjevim, Kajuhovim in Kocbekovim geslom, da nočemo biti več 'narod hlapcev' –, se je še enkrat pokazalo in potrdilo na nedavnih praznovanjih ob sedemdesetletnici zmage nad nacifašizmom: teh prireditev je bilo nekaj sto po vsej Sloveniji in na njih se je zbralo okrog tristo tisoč državljanov Slovenije. To je bila množična opredelitev.

Ljubljana, 18. 8. 2015

V imenu Zveze
predsednik ZZB NOB Slovenije
TIT TURNŠEK
 

DEMANTI NEGATIVNEGA ODNOSA ZVEZE BORCEV DO TIGR-a

18.07.2015 10:13
DELO, Sobotna priloga 18.7.2015

V Sobotni prilogi dela z dne 11.7.2015 je Milan Gregorič objavil članek z naslovom »Tigrovska pomlad« ali začetek velike zgodbe o rehabilitaciji Tigra, v katerim se je med drugim večkrat negativno obregnil ob Zvezo borcev in na koncu zapisal: »Zaradi skomin borčevske organizacije, da bi položila roke na Tigr, pa se pojavlja vprašanje, ali bo Tigr še -Tigr ali pa bo postal zgolj podružnica neke druge centrale. Še več, ostaja kar naprej aktualno vprašanje, ali bomo ravnali z njim kot `zravnani čuvarji dragocene dediščine´ ali pa kot `presite zvegane pohabe´» .
Njemu in javnosti sporočamo, da Zveza borcev nima ne namena ne interesa posegati v avtonomijo društva TIGR in ga kakorkoli osvajati. Spoštujemo antifašistično vlogo TIGR-a pred vojno in vlogo tigrovcev v NOB, kot tudi vsa dejanja Primorcev za ohranitev narodne identitete, zlasti tudi glede jezika in kulture. Pri tem upoštevamo dejstva kot so se zgodila in zavračamo ocene na podlagi nedokazanih dogodkov in polresnic. Odnosi v TIGR-u so le stvar TIGR-a in ne Zveze borcev.
Z Društvom TIGR sicer prijateljsko sodelujemo na popolnoma enakopravnih temeljih v skupnem antifašizmu in posebej v naši skupni Koordinaciji vseh domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije.

V odsotnosti predsednika,
podpredsednik ZZB NOB Slovenije
Slavko Grčar
 

OBSODBA SPRAVNIH ZABLOD

08.07.2015 11:09
OBSODBA SPRAVNIH ZABLOD
Javna izjava Glavnega odbora ZB

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki ga sestavljajo pooblaščeni predstavniki 79 združenj in društev, 14 pokrajinskih svetov in člani predsedstva Zveze, je bil na seji 6. julija 2015 seznanjen z nerazsodno in žaljivo odločitvijo župana in svetnikov Občine Velike Lašče o premestitvi spominske plošče padlim udeležencem NOB k ploščam mrtvih sodelavcev okupatorja.

To dejanje je nepietetno in žaljivo, posebno še, ker mu nasprotujejo sorodniki teh padlih borcev, talcev in drugih udeležencev NOB in krajevna organizacija ZB – Društvo Zarja spominov, in je tudi na liniji delitve ter v popolnem nasprotju z idejo sprave oziroma državljanske pomiritve. Zato je nerazumljivo in neprimerno, da takim dejanjem, ki so manipulacija z mrtvimi, prisostvujejo predstavniki oblasti na čelu s Predsednikom države.

Pričakujemo, da bo vodstvo Občine Velike Lašče popravilo svojo zablodo in umestilo ploščo z udeleženci NOB, ki so padli za domovino, nazaj na ustrezno mesto.

Ljubljana, 8. julij 2015
                                                                                              za Glavni odbor ZZB NOB Slovenije

                                                                                                                 PREDSEDNIK
                                                                                                                   Tit Turnšek
Obveščeni:
- mediji (STA)
- Urad predsednika RS
- Vodstvo Občine Velike Lašče
- Zavod za varstvo kulturne dediščine
- Spletna stran in Sporočila ZB
 

12. seja GLAVNEGA ODBORA ZB - SKLEPI

06.07.2015 12:38
SKLEPI GLAVNEGA ODBORA

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na 12. seji 6. julija 2015 sprejel naslednje

s k l e p e :

1. Verificiral je mandate novim članom Glavnega odbora:
- Stanislavu Zveru, Ilirska Bistrica
- Marijanu Križmanu, Koper
- Branki Kastelic, Ljubljana Moste-Polje
- Danielu Divjaku, Ribnica

2. Na izraženo željo Mitje Klavora, da iz osebnih razlogov ne bo več opravljal funkcije generalnega sekretarja, je Glavni odbor soglašal, da se mu mandat skrajša in mu poteče 28. septembra 2015.

3. Glavni odbor je sprejel rebalans finančnega načrta za leto 2015 po predlogu, da se prihodki zmanjšajo na 386.090 Evrov ali za 21 %, odhodki pa na 615.295 Evrov ali za 7 %. Razlika v znesku 229.205 Evrov se pokrije iz sredstev rezervnega sklada Zveze. Sredstva predvidena za združenja ostanejo nespremenjena.

4. Glavni odbor je naročil predsedstvu Zveze, da za finančni načrt za leto 2016 pripravi temeljito revizijo celotnega sistema financiranja in zagotovi bistveno zmanjšanje uporabe rezervnega sklada. Predlog o tem naj za predsedstvo pripravi posebna proračunska komisija, ki jo sestavljajo: Tit Turnšek, Slavko Grčar, Marko Vraničar, Stane Mele, Uroš Dular, Sonja Mirtič in Mihael Grobelnik.

5. Predsedstvo Zveze naj na predlog finančne komisije pregleda plače uslužbencev v strokovni službi Zveze in jih po možnosti poveča.

6. Glavni odbor je dopolnil Pravilnik o računovodstvu z dodatnim členom o pristojnostih za nakup osnovnih sredstev Zveze.

7. Glavni odbor je sprejel spremembe in dopolnitve Statuta v predlaganem besedilu o pokrajinskih svetih, o generalnem sekretarju, o založniški dejavnosti, o delovnih telesih predsedstva in ustreznih normativnih uskladitvah. Na spletni strani in v Sporočilih Zveze naj bo objavljeno prečiščeno besedilo Statuta z vsemi dosedanjimi spremembami in dopolnitvami.

8. Glavni odbor predlaga združenjem naj ocenijo katere nadaljne izpopolnitve Statuta so potrebne. Njihove predloge bomo ocenili in uskladili v delovnih telesih in predsedstvu Zveze in jih kot nadaljne izpopolnitve Statuta predlagali Glavnemu odboru na eni od naslednjih sej.

9. Glavni odbor obsoja vse javne in prikrite oblike in manipulacije neofašizma in neonacizma. Organi Zveze naj se odločno odzivajo na javne manifestacije, ki želijo diskriminirati NOB in rehabilitirati kolaboracijo.

Vse sklepe je Glavni odbor sprejel soglasno, le pri sklepu o sprejemu sprememb in dopolnitev Statuta je 5 članov glasovalo proti.

Predsednik
delovnega predsedstva
Slavko Grčar

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 31 > >>