Odbor za priznanja ZB
Odloča o podeljevanju priznanj ZZB NOB Slovenije. V ta namen pripravlja razpise, zbira predloge posameznih članov zveze, odloča o podeljevanju posameznih priznanj, oblikuje obrazložitev ter poskrbi za vročitev.

Sestava:
1. Jože OBERSTAR – predsednik, Kočevje
2. Milan TRAVNIKAR – podpredsednik Metlika
3. Mirjana AJSTER, Krško
4. Anton GRŽINA, Tabor
5. Vladimir KOREN, Pesnica
6. Karl KOTNIK Vuhred
7. Tone KOVIČ, Ljubljana
8. Miloš LOZIČ, Nova Gorica
9. Miran PAHOR, Postojna
10. Ivan PLOS, Cerknica
11. Franc SLOKAN, Ljutomer

Komisija za finančne zadeve
Odloča o višini zneska za sofinanciranje nalog, ki jih člani zveze opravljajo v javnem interesu; obravnava finančni načrt in zaključni račun zveze ter program dela zveze; obravnava tudi vsa druga finančno materialna vprašanja, do katerih se dokončno opredelita glavni odbor in predsedstvo.

Sestava:
1. Marijan TURIČNIK – predsednik, Petrovče
2. Neva FILIPČIČ – podpredsednica, Dutovlje
3. Cvetka AUPIČ, Črnomelj
4. Marija ISTENIČ, Krško
5. Borut KRUDER, Slovenska Bistrica
6. Zmaga OBŠTETER, Ljubljana
7. Breda ORAŽEM, Ribnica
8. Jože REDNAK, Črna na Koroškem
9. Aldo VUGA, Nova Gorica
10. Ljubomir ZALEZINA, Hrastnik

Komisija za mednarodne odnose
Organizira sodelovanje z veteranskimi organizacijami v zamejstvu in po svetu, s Svetovno federacijo veteranov in drugih državah neposredno in prek mednarodnih organizacij in obravnava aktualna vprašanja v mednarodnih odnosih.

Sestava:
1. Marjan ŠIFTAR – predsednik, Ljubljana
2. Bojan PAHOR – podpredsednik, Sežana
3. Danilo BAŠIN, Kojsko
4. Alojz BEZJAK, Voličina
5. Milan GORJANC, Ljubljana
6. Jože HARTMAN, Ljubljana
7. dr. Ljubica JELUŠIČ, Sežana
8. Igor JERELE, Ljubljana
9. Jože KAVČIČ, Kranj
10. Branko KROMAR, Ljubljana
11. Ivan PETRIŠIČ, Krško
12. Stojan SPETIČ, Komen
13. Milan  TRAVNIKAR, Metlika
14. dr. Tit TURNŠEK, Krmelj
15. Jože VIDIČ, Lendava

Komisija za izobraževanje
Organizira seminarje za novoizvoljene člane organov ZB, organizira in sodeluje pri organizaciji tematskih posvetovanj in pripravlja ustrezna gradiva.

Sestava:
1. Branka BEZELJAK – predsednica, Ptuj
2. Irma GRBEC, Dolenja vas / Ribnica
3. Sabina ILERŠIČ, Cerknica
4. Ljudmila KOCJAN, Črnomelj
5. Kristina KOGLOT, Šempeter pri Gorici
6. Jelka KRAŠOVEC, Pesnica
7. Milena MENCIGAR, Radenci
8. Marijan PETAN, Celje

Komisija za organizacijska in kadrovska vprašanja
Obravnava problematiko organiziranosti Zveze in združenj in pripravlja predloge za spremembe in dopolnitve Statuta Zveze in drugih dokumentov organizacijske in kadrovske narave.

Sestava:
1. Božo NOVAK – predsednik, Vipava
2. Sonja MIRTIČ – podpredsednica, Mojstrana
3. Goran BLAŠKO, Postojna
4. Breda DRENEK-SOTOŠEK, Sevnica
5. Matija JERBIČ, Kočevje
6. Branka KASTELIC, Ljubljana
7. Žarko KODERMAC, Dobrovo /Nova Gorica
8. Prvin LAVRIČ, Ribnica
9. Martin SKUBE, Črnomelj

Komisija za zgodovino NOB Slovenije
Obravnava vprašanja na področju zgodovine in iz tega področja uresničuje naloge, zlasti s poudarkom na zgodovinskem obdobju NOB.

Sestava:
1. dr. Martin PREMK – predsednik, Ljubljana
2. dr. Nevenka TROHA – podpredsednica, Medvode
3. Vlasta BELTRAM, Koper
4. dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
5. dr. Bojan GODEŠA, Ljubljana
6. dr. Damijan GUŠTIN, Ljubljana
7. dr. Tonček KREGAR, Celje
8. dr. Branko MARUŠIČ, Solkan
9. dr. Valentin SIMA, Vikting, Avstrija
10. dr. Blaž TORKAR, Škofja Loka

Koordinacijski odbor enot in služb NOV in POS
Koordinira delovanje posameznih korpusnih in divizijskih skupnosti borcev NOV in POS, daje pojasnila o delovanju posameznih enot v času NOB; koordinira sodelovanje s spominskimi enotami.

Sestava:
1. Milan GORJANC- predsednik, Ljubljana
2. Andrej LENIČ – podpredsednik, Ljubljana

in predsedniki oz. predstavniki korpusov, divizij, brigad, služb, IV. operativne cone, spominskih enot in drugih organiziranih dejavnosti v NOB (Vojska državne varnosti, Služba partizanske sanitete, Brigade formirane v SZ, Služba vezistov NOV, Zaščitna enota GŠ NOV in POS).

Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja
Spremlja izvajanje zakona o žrtvah vojnega nasilja in drugih zakonskih in podzakonskih aktov, ki pomenijo izvajanje pravic žrtev vojnega nasilja; koordinira delovanje taboriščnih odborov; skrbi za udeležbo slovenskih predstavnikov taboriščnih odborov v mednarodnih komitejih; podaja sugestije za ureditev spominskih mest, sodeluje pri organiziranju proslav slovenskih taboriščnikov ter daje pravne nasvete žrtvam vojnega nasilja pri urejanju njihovih pravic.

Sestava:
1. Janez ALIČ – predsednik, Nova Gorica
2. dr. Monika KOKALJ KOČEVAR -podpredsednica, Ljubljana

in predstavniki delujočih taboriščnih odborov ter Društva ukradenih otrok.

Uredniški odbor Svobodne besede
Ureja izdajanje časopisa Svobodna beseda.

Sestava:
1. dr. Ivan SVETLIK, Ljubljana – predsednik
2. dr. Maca JOGAN, Ljubljana
3. Mitja MERŠOL, Ljubljana
4. dr. Martin PREMK, Ljubljana
5. dr. Nevenka TROHA, Ljubljana

Odgovorni urednik: Janez ALIČ, Nova Gorica

 

Predstavniki Zveze v drugih organih:

Marijan KRIŽMAN v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije
Branko KROMAR v odboru slovenskih članic Svetovne federacije veteranov
Božo NOVAK v odboru »Partizanske smučine – Cerkno ´45«
Jože VIDIČ v programskem svetu Ustanove Šiftarjeve fundacije
Ljubica JELUŠIČ v svetu fundacije Franca Rozmana – Staneta
Marijan KRIŽMAN v upravi fundacije Franca Rozmana – Staneta