Odbor za priznanja ZB
Odloča o podeljevanju priznanj ZZB NOB Slovenije. V ta namen pripravlja razpise, zbira predloge posameznih članov zveze, odloča o podeljevanju posameznih priznanj, oblikuje obrazložitev ter poskrbi za vročitev.

Sestava bo imenovana v drugi polovici meseca oktobra 2023.

Komisija za finančne zadeve
Odloča o višini zneska za sofinanciranje nalog, ki jih člani zveze opravljajo v javnem interesu; obravnava finančni načrt in zaključni račun zveze ter program dela zveze; obravnava tudi vsa druga finančno materialna vprašanja, do katerih se dokončno opredelita glavni odbor in predsedstvo.

Sestava bo imenovana v drugi polovici meseca oktobra 2023.

Komisija za mednarodne odnose
Organizira sodelovanje z veteranskimi organizacijami v zamejstvu in po svetu, s Svetovno federacijo veteranov in drugih državah neposredno in prek mednarodnih organizacij in obravnava aktualna vprašanja v mednarodnih odnosih.

Sestava bo imenovana v drugi polovici meseca oktobra 2023.

Komisija za izobraževanje
Organizira seminarje za novoizvoljene člane organov ZB, organizira in sodeluje pri organizaciji tematskih posvetovanj in pripravlja ustrezna gradiva.

Sestava bo imenovana v drugi polovici meseca oktobra 2023.

Komisija za organizacijska in kadrovska vprašanja
Obravnava problematiko organiziranosti Zveze in združenj in pripravlja predloge za spremembe in dopolnitve Statuta Zveze in drugih dokumentov organizacijske in kadrovske narave.

Sestava bo imenovana v drugi polovici meseca oktobra 2023.

Komisija za zgodovino NOB Slovenije
Obravnava vprašanja na področju zgodovine in iz tega področja uresničuje naloge, zlasti s poudarkom na zgodovinskem obdobju NOB.

Sestava bo imenovana v drugi polovici meseca oktobra 2023.

Koordinacijski odbor enot in služb NOV in POS
Koordinira delovanje posameznih korpusnih in divizijskih skupnosti borcev NOV in POS, daje pojasnila o delovanju posameznih enot v času NOB; koordinira sodelovanje s spominskimi enotami.

Sestava bo imenovana v drugi polovici meseca oktobra 2023.

Sestavljajo jo predsedniki oz. predstavniki korpusov, divizij, brigad, služb, IV. operativne cone, spominskih enot in drugih organiziranih dejavnosti v NOB (Vojska državne varnosti, Služba partizanske sanitete, Brigade formirane v SZ, Služba vezistov NOV, Zaščitna enota GŠ NOV in POS).

Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja
Spremlja izvajanje zakona o žrtvah vojnega nasilja in drugih zakonskih in podzakonskih aktov, ki pomenijo izvajanje pravic žrtev vojnega nasilja; koordinira delovanje taboriščnih odborov; skrbi za udeležbo slovenskih predstavnikov taboriščnih odborov v mednarodnih komitejih; podaja sugestije za ureditev spominskih mest, sodeluje pri organiziranju proslav slovenskih taboriščnikov ter daje pravne nasvete žrtvam vojnega nasilja pri urejanju njihovih pravic.

Sestava:
1. Janez ALIČ – predsednik, Nova Gorica
2. dr. Monika KOKALJ KOČEVAR -podpredsednica, Ljubljana

in predstavniki delujočih taboriščnih odborov ter Društva ukradenih otrok.

Uredniški odbor Svobodne besede
Ureja izdajanje časopisa Svobodna beseda.

Sestava:
1. dr. Ivan SVETLIK, Ljubljana – predsednik
2. dr. Maca JOGAN, Ljubljana
3. Mitja MERŠOL, Ljubljana
4. dr. Martin PREMK, Ljubljana
5. dr. Nevenka TROHA, Ljubljana

Odgovorni urednik: Janez ALIČ, Nova Gorica

 

Predstavniki Zveze v drugih organih:

Imenovanje predstavnikov Zveze bo v drugi polovici meseca oktobra 2023.