Ljubljana, 20. 12. 2016

Na 5. redni seji Glavnega odbora Zveze, v mandatnem obdobju 2015-2019, sta bili glavni točki program dela Zveze za leto 2017 in predlog finančnega načrta. V uvodnem referatu je Tit Turnšek, predsednik Zveze, spregovoril o stanju v slovenski družbi. Opozoril je na pojave fašizma v Sloveniji in potvarjanje zgodovine.  Dotaknil se je tudi migrantske krize, vloge Amerike pri svetovnem »miru«, EU in brexita.

Člani Glavnega odbora so sprejeli naslednje

SKLEPE:

1.    Glavni odbor sprejema poročilo in ugotovitve iz referata dr. Tita Turnška, predsednika Zveze. Povzetek bo objavljen v reviji Svobodna beseda.

2.    Glavni odbor sprejema program dela Zveze za leto 2017 z dopolnitvami, ki jih bo določilo predsedstvo po predlogih iz razprave.

3.    Glavni odbor sprejema  finančni načrt Zveze za leto 2017 v predloženem besedilu  in predlaganih zneskih: predvideni prihodki Zveze 761.087 EUR-ov, odhodki 755.101 EUR-ov in presežek  prihodkov nad odhodki  5.986 EUR-ov.

Pri uresničevanju tega finančnega načrta morajo organi Zveze ravnati po načelu racionalnosti in zakonitosti. Spremembe med postavkami so med letom mogoče po sklepu predsedstva na predlog finančne komisije, vendar s tem skupni odhodki ne smejo biti preseženi.

Zaradi racionalizacije poslovanja bodo v letu 2017 iz sredstev Zveze dani prispevki le za proslave in prireditve Zveze.