Na podlagi 23. člena Statuta zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je predsedstvo Zveze na 1. Seji v mandatu 2015-2019, dne 6.10. 2015 sprejelo sklep o imenovanju članov Komisije za izobraževanje (Sporočila in spletna stran Zveze), je ta na svoji 3. seji dne 26.5. 2016 sprejela in objavlja

 

R A Z P I S

o prijavi za seminarje vodstev organizacij ZB in drugih članov
v letih 2016 – 2017

 

1.

 

Komisija za izobraževanje pri predsedstvu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije bo od oktobra 2016 do marca 2017 organizirala enodnevne splošne seminarje za novo izvoljene in druge člane vodstev krajevnih organizacij, četrtnih in občinskih odborov, izvršnih odborov združenj in za novo vključene člane ZB.

Seminarji bodo prilagojeni odločitvam posameznih pokrajinskih svetov in združenj ZB od oktobra 2016 do marca 2017.

 

2.

 

Prijavo za seminar pošlje združenje ZB pošlje najpozneje do 30. septembra 2016 na naslov:
ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, pisno po pošti ali po e-pošti
romana.jemec@zzb-nob.si.
Seznam prijavljenih naj obsega naslednje podatke:
– ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega bivališča,
– izobrazba in poklic, morebitna zaposlitev,
– področja, ki udeleženca posebej zanimajo,
– za vodstveni kader: sedanja funkcija v ZB.

Združenje uvrsti na seznam prijavljence z njihovim soglasjem. Komisija naproša združenja, da člane temeljito seznanijo z razpisom in spodbudno prijavljanje. To velja še posebej za tista območja, se katerih se v letih 2014 – 2015 niso prijavili ali pa se je seminarjev udeležilo zelo malo njihovih članov.

 

3.

 

Prijavljenci za seminarje bodo osebno obveščeni o času in kraju seminarja.
Seminarji bodo na sedežu ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana (za bližnja združenja), lahko pa tudi na sedežih pokrajinskih svetov, če bo dovolj prijav.

 

4.

 

Program seminarjev bo določila Komisija. Poudarek programov bo na organiziranosti in delovanju ZB, na vrednotah NOB, na 75. obletnici OF in na aktualnih vprašanjih sedanjega časa.
Enodnevni seminarji bodo trajali praviloma 6 šolskih ur (z odmori od 9 h do 14 h).

 

5.

 

Posamezne seminarje bodo vodili člani Komisije za izobraževanje.
Predvidene so naslednje osnovne seminarske teme:

– aktualne politične in gospodarske razmere v državi,
– pomen vrednot v sedanjih razmerah,
– kratek oris najpomembnejših osvobodilnih akcij v NOB v slovenskem merilu in v lokalnih okoljih (glede na to, od kod so udeleženci seminarja) ter poudarki, ki izhajajo iz obletnice 75. let OF,
– vloga, naloge organiziranost in delovanje ZB.

Predavatelji na seminarjih bodo člani predsedstva in sveta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Posebne teme, ki jih bodo predlagali prijavljeni, bodo določne naknadno.

6.

 

Ta razpis se objavi na spletni strani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in po e-pošti vsem združenjem borcev za vrednote NOB v Sloveniji.

Predsednica komisije za izobraževanje
Tilka Bogovič, l.r.