3. maja 2017 ob 14. uri smo se predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij odzvali na uradno vabilo Odbora za obrambo Državnega zbora inudeležili 48. nujne seje Odbora za obrambo, k točki Netransparentno financiranje veteranskih in domoljubnih organizacij, ki jo je zahtevala poslanska skupina SDS.

Po uvodnih besedah predsednika odbora g. Žana Mahniča je zahtevo poslanske skupine SDS podrobno predstavila poslanka ga. Anja Bah Žibert. Čeprav je v govoru večkrat poudarila, da njen nastop ni ideološko motiviran, je prešla meje dopustnega in objektivnega predstavljanja sofinanciranja društev ali zvez vojnih veteranov iz državnega proračuna. Dotaknila se je vseh vabljenih veteranskih in domoljubnih organizacij, naštevala posamezne zneske in jih zmotno in netočno predstavljala le za leta 2015, 2016 in 2017.

Po predstavitvi sofinanciranja veteranskih in domoljubnih organizacij ministrice za obrambo gospe Andreje Katič, smo dobili besedo predstavniki vabljenih veteranskih in domoljubnih organizacij. Na provokativen in večkrat žaljiv uvod predstavnice pobudnikov nujne seje, ki je nekorektno posegal tudi v vsebino dela veteranskih in domoljubnih organizacij, smo očitke zavrnili argumentirano, pri tem pa pohvalili ministrico in njene sodelavce, da smo pred tremi leti končno dobili Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev in zvez vojnih veteranov, ki omogoča bistveno bolj pregledno financiranje zvez in društev vojnih veteranov, kot kadarkoli v preteklosti. Nastopajoči predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij smo izpostavljali, da je sedaj financiranje urejeno in transparentno, in da bomo tudi v bodoče skrbeli in sodelovali z Ministrstvom za obrambo za njegovo izboljšanje.

Na nastope predstavnikov veteranskih in domoljubnih organizacij je sledil nekorekten nastop poslanke SDS Anje Bah Žibert. Ta je obrambni ministrici in nekaterim predstavnikom veteranskih in domoljubnih organizacij očitala, da lažejo, problematizirala delovanje civilne družbe, razlagala svoje videnje transparentnega dela in trošenja proračunskih sredstev, ipd. Pri tem je bilo očitno, da ne pozna prilog Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov ter meril za izračun sofinanciranja dejavnosti društev vojnih veteranov in vlogo za sofinanciranje dejavnosti društva ali zveze, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov. Podobno je razpravljal tudi predsednik odbora za obrambo, ko je razlagal, kako je to on uspel urediti pri financiranju športne organizacije v svojem lokalnem okolju.

Sledil je nastop poslanca SDS g. Franca Breznika, ki je predstavil njegovo videnje in dojemanje zgodovine slovenskega naroda. Bil je izjemno žaljiv in je odpiral teme, ki niso imele nobene zveze z obravnavano točko dnevnega reda seje. Ker je najbolj napadal Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, mu je želel odgovoriti predsednik te zveze, vendar mu predsednik odbora tega ni dovolil, ker naj to ne bi bilo v skladu s poslovnikom. Ker je predsednik zveze pri tem vztrajal, je predsednik odbora za obrambo zahteval, da zapusti sejo in mu zagrozil, da ga bodo odstranili varnostniki. Pri tem je prišlo do neljubega in nesprejemljivega verbalnega konflikta. Glede na grožnjo je povabljeni predsednik zveze sejno sobo zapustil.

Za hram demokracije je povsem nesprejemljivo, da se vanj vabi predstavnike civilne družbe in jih za tem omalovažuje, žali in dobesedno «meče iz sejne sobe«. Poslanec lahko pove kar hoče, krivo obdolži in žali ne le posameznika, temveč tudi civilno družbo, ki jo ta posameznik predstavlja. Na takšen nastop in takšnemu poslancu v hramu demokracije ni mogoče odgovoriti. Tudi drugi nismo smeli več govoriti in nismo imeli pravice do replike. In nenazadnje to ni bil prvi primer javnega političnega šikaniranja in žaljenja predstavnikov veteranskih in domoljubnih organizacij na sejah odbora za obrambo, ki je podoben javnim sojenjem in sodnim procesom v preteklosti.

Zato se zahvaljujemo ministrici, ki je odločno nastopila proti izgovorjenim neresnicam in žalitvam ter hvala poslancu, ki nas je poimenoval za »zlate predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij«. Ponovno izpostavljamo, kar je bilo s strani predstavnikov veteranskih in domoljubnih organizacij povedano tudi na seji, da je šlo pri tem sklicu seje odbora za obrambo za zlorabo veteranskih in domoljubnih organizacij in neprimeren način vodenja razprave s predstavniki civilne družbe.

Vsi mediji sedaj povzemajo, da smo bili predsedniki oziroma predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij na seji Odbora za obrambo gostje. Tako nas je označil na seji  predsednik odbora g. Žan Mahnič. Zanimivo, prav on nam je posredoval uradna pisna vabila, da se udeležimo 48. nujne seje Odbora za obrambo. In 2. odstavek 51. člena Poslovnika DZ določa: »Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi (netransparentno financiranje veteranskih in domoljubnih organizacij)«.

Poslovnik tudi določa, da ima vsak razpravljalec pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljalca (replika), kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava (smiselno velja tudi mnenje oziroma stališče) napačno razumljena ali napačno interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko jo zahteva. Replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot tri minute. Replika na repliko ni dovoljena, razen če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v repliki netočne (71. člen).

Če bi predsednik odbora g. Žan Mahnič dal besedo g. Titu Turnšku in vsem drugim, ki smo dvigovali roke, do »incidenta«, ki ga nekateri mediji potencirajo, sploh ne bi prišlo. Da so predstavniki civilne družbe lahko replicirati tudi na sejah odbora za obrambo, je razvidno iz več sej tega delovnega telesa, na primer 37. nujne seje 30. 6. 2016 in 44. nujne seje 1. 12. 2016. Tako ravnanje predsednika odbora za obrambo g. Žana Mahniča do uradno vabljenih predstavnikov veteranskih in domoljubnih organizacij, ko se je razpravljalo predvsem o njih, nima dovolj trde podlage v poslovniku. Če je ravnal po kakšnih »tajnih aktih« in enkrat dopušča, drugič pa ne dopušča replike, potem se je tudi sam vrnil v tiste čase, o katerih zelo rad negativno govori. In g. Turnšku je očital, da sedaj živimo v drugih časih, zato nima pravice do replike, ker mu je on, kot predsednik odbora, vzel besedo. Na podlagi katere pravne podlage oziroma prakse že ??

Zaradi navedenega od Vas, gospod predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, zahtevamo da:

  1. preprečite nadaljnje zlorabe odbora za obrambo DZ v politične in predvsem strankarske namene ter javno obsodite početje predsednika odbora ter dveh poslancev SDS zaradi klevetanja, laži in diskriminacije veteranskih in domoljubnih organizacij, združenih v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije (KoDVOS),
  2. zagotovite, da bo odbor za obrambo opravljal s poslovnikom DZ določene naloge in ne bo posegal v delovanje civilno-družbenih organizacij, saj je takšno početje v nasprotju z vsemi demokratičnimi normami. Informacije, ki so jih zanimale, bi lahko kadar koli dobili na ministrstvu za obrambo, zato prisotnost predstavnikov veteranskih in domoljubnih organizacij na seji ni potrebna. Vse to in vsa predhodna početja kažejo na grob poskus politizacije civilno-družbenih organizacij na področju vojnih veteranov in željo po ponovnem ustvarjanju družbe enoumja, kjer bomo vsi mislili tako, kot misli ena politična stranka.

Vas in tudi slovensko javnost opozarjamo, da je takšno početje predsednika odbora za obrambo omogočeno tudi in predvsem zato, ker sta odbor za obrambo, kot tudi komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, namenjena nadzoru skoraj nad celotno nacionalno varnostjo, v rokah ene politične stranke (SDS), kar je v nasprotju z demokratičnimi normami in omogoča zlorabe institucij nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije.

Prisotni predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij:

Zveza veteranov vojne za Slovenijo – Danijel Božič, podpredsednik in Mitja Jankovič, generalni sekretar

Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske – dr. Savin Jogan, predsednik in Miha Pogačar, tajnik

Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe Slovenije – dr. Tit Turnšek, predsednik

Zveza društev general Maister – mag. Milan Lovrenčič, predsednik in dr. Janko Prunk, podpredsednik

Zveza društev in klubov MORiS – Peter Vaš, predsednik, Vito Ivanc in Bojan Ivanović, podpredsednika

Zveza slovenskih častnikov – genmaj. dr. Alojz Šteiner, predsednik

Zveza policijskih veteranskih društev Sever – dr. Tomaž Čas, predsednik in Anton Pozvek, generalni sekretar

Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora – Andrej Mohar, tajnik

Zveza vojnih invalidov NOV Trst – Pierina Furlan in Martin Lissiach