Častni predsednik

Janez Stanovnik

PREDSEDSTVO

Predsednik Zveze
dr. Tit Turnšek

Podpredsedniki-ice  Zveze
Slavko Grčar
dr. Ljubica Jelušič
dr. Matjaž Kmecl
dr. France Križanič

Ostali člani predsedstva
Janez ALIČ, Nova Gorica
Tilka BOGOVIČ, Novo mesto
Milan GORJANC, Ljubljana
Branka KASTELIC, Ljubljana Moste-Polje
Marijan KRIŽMAN, Koper
Meta MENCEJ, Ljubljana
Jože OBERSTAR, Kočevje
Dr. Jože PIRJEVEC, Sežana
Marko VRANIČAR, Škofja Loka
in po položaju
Aljaž VERHOVNIK, predsednik Mladinske organizacije, Ravne na Koroškem
Viktorija POTOČNIK, predsednica uprave Ustanove Franc Rozman-Stane,  Ljubljana

Kolegij predsednika Zveze
je posvetovalno telo, ki obravnava načelna vprašanja delovanja in stališč Zveze, povezana z dogodki in vrednotami NOB Slovenije med vojno in v sedanjem času.

Sestava:
1. dr. Tit TURNŠEK, predsednik,
člani(ice) pa
2. Janez STANOVNIK
3. Bogdan OSOLNIK
4. Slavko GRČAR
5. dr. Ljubica JELUŠIČ
6. dr. Matjaž KMECL
7. dr. Franci KRIŽANIČ
8. Janko HEBERLE
9. Božo KOVAČ
10. Andrej MARINC
11. dr. Nevenka TROHA
12. Generalni sekretar

 

Svet Zveze
je najvišje posvetovalno telo Zveze, ki obravnava vsa bistvena vprašanja, ki zadevajo NOB v preteklem in sedanjem času.

Sestava:
1. dr. Matjaž KMECL, predsednik Ljubljana-Črnuče
in člani:
2. dr. Ljubo BAVCON, Ljubljana
3. Barbi BERIČ, Metlika
4. Branka BEZELJAK, Ptuj
5. Dr. Dušan BIBER, Ljubljana
6. Štefan CIGOJ, Solkan
7. dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
8. Zvone DRAGAN, Celje
9. Uroš DULAR Novo mesto
10. Majda GASPARI, Ljubljana
11. Franc GODEŠA Višja Gora
12. Silvo GORENC, Krško
13. Dr. Maca JOGAN, Ljubljana
14. Lado KOCIJAN, Mirna
15. Boris KOVŠCA, Nova Gorica
16. Dr. Ivan KRISTAN, Škofja Loka
17. Andrej MARINC, Ljubljana
18. Bogdan OSOLNIK, Ljubljana
19. Miran POTRČ, Ljubljana
20. dr. Božo REPE, Ljubljana
21. Janez STANOVNIK, Ljubljana
22. Marjan ŠIFTAR, Ljubljana
23. Dr. Cvetka TÖTH HEDŽET, Ljubljana
24. dr. Marko VRHUNEC, Ljubljana
25. dr. Marjan ŽNIDARIČ, Maribor

Pooblaščeni predstavniki združenj v Glavnem odboru
Božo NOVAK, Ajdovščina-Vipava
Darinka VOVK, Ankaran
Frančišek Marjan DRAŠLER, Borovnica
Stane PRESKAR, Brežice
Marijan PETAN, Celje
Miro MLINAR, Cerknica
Martin SKUBE, Črnomelj
Rudi VAVPOTIČ , Črnuče
Marija MAJHENIČ, Domžale
Sonja MIRTIČ, Dovje Mojstrana
Vinko KRAJNC, Dravograd;
Živa VIDMAR, Društvo Dobrnič
Jurij KOGELJ, Društvo Odmev Mokrca
Srečko KNAFELC, Društvo Zarja spominov
Miha VERBOŠT, Duplek
Bojan GEREČNIK, Gaberje
Rudi BABOŠEK, Gornja Radgona
Franc ŠTIBERNIK, Grosuplje
Martin MLINAR, Hrastnik
Gabrijel KAŠCA , Idrija-Cerkno
Stanislav ZVER, Ilirska Bistrica
Slobodan RADUJKO, Izola
Aleksander KLINAR, Jesenice
Matej KOŠIR, Kamnik
Jože OBERSTAR, Kočevje
Damjan GRMEK, Komen
Marijan KRIŽMAN, Koper
Marjan GORZA, Kranj
Lojze ŠTIH , Krško
Andrej MAVRI, Laško
Alojz BEZJAK, Lenart
Jože Vidič, Lendava
Daniel CVETEŽAR, Litija
Jože HARTMAN, Ljubljana-Bežigrad
Mihael GROBELNIK, Ljubljana-Center
Julka ŽIBERT, Ljubljana-Mestni odbor
Branka KASTELIC, Ljubljana-Moste.Polje
Matjaž Slavko ILNIKAR, Ljubljana-Šiška
Stane DOVGAN, Ljubljana-Vič-Rudnik
Franc SLOKAN, Ljutomer
Vesna JERINA, Logatec
Marjan KRIŽMAN, Lukovica
Amalija KOVAČIČ, Maribor
Vladimir BERTONCELJ, Medvode
Janez VES, Mengeš
Milan TRAVNIKAR, Metlika
Stanislav OVNIČ, Mežiške doline
Jože KVEDER , Moravče
Jože RAKUN, Mozirje
Evgen EMRI, Murska Sobota
Vladimir KRPAN , Nova Gorica
Jože FLORIJANČIČ, Novo mesto
Franc HERGULA, Ormož
Vladimir KOREN , Pesnica
Eduard VEDERNJAK, Pesnica
Bojan ČESNIK, Piran
Jerko ČEHOVIN, Postojna
Branka BEZELJAK, Ptuj
Alan BUKOVNIK, Radlje ob Dravi
Anton KAPUS, Radovljica
Daniel DIVJAK, Ribnica
Jože GAŠPARIČ, Ruše
Drago MOHAR, Semič
Maksimiljan POPELAR, Sevnica
Bojan PAHOR, Sežana
Jožef VRABIČ , Slovenj Gradec
Frančišek BERA, Slovenska Bistrica
Marijan STRAMŠAK, Slovenske Konjice
Jože ŽNIDAR, Šentjur
Štefan KALAMAR, Škofja Loka
Ana NOVAK, Šmarje pri Jelšah
Rok URŠIČ , Tolmin
Marija GOVEJŠEK , Trbovlje
Boštjan SLADIČ, Trebnje
Jože KOSMAČ, Trzin
Jure JERKIČ, Tržič
Bojan KONTIČ , Velenje
Andreja STOPAR, Vojnik-Dobrna
Teofil BIZJAK, Vrhnika
Miloš PROSENC, Zagorje
Marjan TURIČNIK , Žalec

Pooblaščeni predstavniki  (predsedniki) pokrajinskih svetov

v Glavnem odboru
Martin MLINAR, Zasavje
Maksimiljan POPELAR, Posavje
Stane MELE, Savinjsko območje
Vladimir KOREN, Podravje
Evgen EMRI, Pomurje
Željko KLJAJIČ, Koroška
Doroteja OSTERMAN, Gorenjska
Rino VELIKONJA, Severna Primorska
Bojan PAHOR, Južna Primorska
Uroš DULAR, Dolenjska z Belo Krajino
Janez KIKELJ, Notranjska
Jože NOVAK, Južno-slovensko območje
Marija MAJHENIČ, Osrednje-slovensko območje
Julka ŽIBERT, Mestna zveza Ljubljana

Nadzorni odbor
Marija MAJHENIČ, Domžale – predsednica
Anton PODOBNIK, Ljubljana Moste-Polje – podpredsednik
Ljubo CVAR, Trbovlje
Marjan SOMRAK, Novo mesto
Rok URŠIČ, Tolmin

Koordinacijski odbor enot in služb NOV in POS
Koordinira delovanje posameznih korpusnih in divizijskih skupnosti borcev NOV in POS, od združenj borcev NOB pridobiva podatke o spominskih prireditvah, ki so vezane na dogodke iz časa NOB in oblikuje letni koledar spominskih prireditev; daje pojasnila o delovanju posameznih enot v času NOB.
Sestava:
Milan GORJANC, kot predsednik
in predstavniki korpusov, 4. operativne cone, divizij, prekomorskih brigad, služb, spominskih enot in drugih organiziranih dejavnosti v NOB; predstavnik za stike s Slovensko vojsko.

Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja
Spremlja izvajanje zakona o žrtvah vojnega nasilja in drugih zakonskih in podzakonskih aktov, ki pomenijo izvajanje pravic žrtev vojnega nasilja; koordinira delovanje taboriščnih odborov; skrbi za udeležbo slovenskih predstavnikov taboriščnih odborov v mednarodnih komitejih; podaja sugestije za ureditev spominskih mest, sodeluje pri organiziranju proslav slovenskih taboriščnikov ter daje pravne nasvete žrtvam vojnega nasilja pri urejanju njihovih pravic.
Sestava:
Janez ALIČ, kot predsednik
in predstavniki delujočih taboriščnih odborov ter Društva ukradenih otrok.

Odbor za priznanja ZB
Odloča o podeljevanju priznanj ZZB NOB Slovenije. V ta namen pripravlja razpise, zbira predloge posameznih članov zveze, odloča o podeljevanju posameznih priznanj, oblikuje obrazložitev ter poskrbi za vročitev.

Sestava:
1. Jože OBERSTAR – predsednik, Kočevje
2. Jožica GAŠPERIN, Krško
3. Vladimir KOREN, Pesnica
4. Tone KOVIČ, Ljubljana
5. Stanislav KRIŽNAR, Jesenice
6. Peter MACUH, Radlje ob Dravi
7. Anton PERPAR, Trebnje
8. Viljem PETEK, Celje
9. Ivan PLOS, Cerknica
10. Anton VELIKONJA, Nova Gorica

Komisija za finančne zadeve
Odloča o višini zneska za sofinanciranje nalog, ki jih člani zveze opravljajo v javnem interesu; obravnava finančni načrt in zaključni račun zveze ter program dela zveze; obravnava tudi vsa druga finančno materialna vprašanja, do katerih se dokončno opredelita glavni odbor in predsedstvo.

Sestava:
1. Marko VRANIČAR – predsednik, Škofja Loka
2. Breda DRENEK SOTOŠEK, Sevnica
3. Neva FILIPČIČ, Sežana
4. Anica HAJDAREVIČ, Ljubljana
5. Marija ISTENIČ, Krško
6. Sonja KASTELIC, Novo mesto
7. Maruška LETNAR, Preserje
8. Martin MLINAR, Hrastnik
9. Marijan TURIČNIK, Žalec
10. Jože VRHNJAK, Maribor

Komisija za izobraževanje
Organizira seminarje za novoizvoljene člane organov ZB, organizira in sodeluje pri organizaciji tematskih posvetovanj in pripravlja ustrezna gradiva.

Sestava:
1. Tilka BOGOVIČ – predsednica Novo mesto
2. Jure JERKIČ, Tržič
3. Ljudmila KOCJAN, Črnomelj
4. Malčka KOVAČIČ, Maribor
5. Simona KRALJ, Ljubljana Moste-Polje
6. Marijan PETAN, Celje
7. mag. Jožica POLANC, Domžale
8. Silva TIŠMA, Nova Gorica
9. Dr. Veljko TROHA, Ljubljana

Komisija za mednarodne odnose
Organizira sodelovanje z veteranskimi organizacijami v zamejstvu in drugih državah neposredno in prek mednarodnih organizacij in obravnava aktualna vprašanja, ki v mednarodnih odnosih zadevajo NOB.

Sestava:
1. Dr. Ljubica JELUŠIČ – predsednica, Sežana
2. Silva ČRNUGELJ, Ljubljana
3. Jože HARTMAN, Ljubljana
4. Jože KAVČIČ, Kranj
5. mag. Milan KRAJNC, Črnomelj
6. Lucijan PELICON, Koper
7. Ivan PETRIŠIČ, Krško
8. Franc ŠEGA, Kočevje
9. Eduard VEDERNJAK, Pesnica
10. Jože VIDIČ, Lendava
11. Katjuša ŽIGON, Nova Gorica

Komisija za zgodovino NOB
Obravnava razmere na tem področju in uresničuje druge naloge po sklepu o njeni ustanovitvi.

Sestava:
1. Dr. Jože PIRJEVEC – predsednik, Sežana
2. Dr. Nevenka TROHA, podpredsednica, Ljubljana
3. Dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
4. Dr. Bojan GODEŠA, Ljubljana
5. Dr. Branko MARUŠIČ, Nova Gorica
6. Dr. Dušan NEĆAK, Ljubljana
7. Milan PAHOR, Trst, Italija
8. Dr. Božo REPE, Ljubljana
9. Dr. Valentin SIMA, Vetrinj/Vikting, Avstrija
10. Dr. Marjan ŽNIDARIČ Maribor

Komisija za organizacijska in kadrovska vprašanja
Obravnava problematiko organiziranosti Zveze in združenj in pripravlja predloge za spremembe in dopolnitve Statuta Zveze in drugih dokumentov organizacijske in kadrovske narave.

Sestava:
1. Slavko GRČAR, Predsednik, Ljubljana
2. Franc GODEŠA, Višnja Gora
3. Anton KAPUS, Radovljica
4. Marijan KRIŽMAN, Koper
5. Vladimir KRPAN, Nova Gorica
6. Stane MELE, Celje
7. Miloš PROSENC, Zagorje
8. Jože STRMEC, Črnomelj
9. Julka ŽIBERT, Ljubljana
10. Dr. Marijan ŽNIDARIČ Maribor

Mladinska komisija
Aljaž VERHOVNIK, Koroška – predsednik
Rok ŽIDANIK, Severno Primorska – podpredsednik
dr. Maca JOGAN, članica predsedstva Zveze
Vito KLAVORA, Ljubljana
Andrej KERIN, Ljubljana
Primož SITER, Zasavje
Marko KLEMEN, Zasavje
Rok BIČEK, Dolenjska in Bela krajina
Matevž KLOBUČAR, Koroška
Ervin KOVAČ, Pomurje
Aljaž KOVAČ, Podravje
Sara VODOPIVEC, Severno Primorska
Armando ŠTURMAN, Južno Primorska
Jan ŠKOBERNE, Savinjska
Petar KALINIČ, Južno-slovensko območje

Predstavniki Zveze v drugih organih
Tit TURNŠEK v koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije (KoDVOS)
Marko POGAČNIK v odboru Svetovne federacije veteranov
Meta MENCEJ v koordinaciji seniorskih organizacij Slovenije
Andrej MARINC v odboru “Partizanske smučine – Cerkno ’45”
dr. Marjan ŽNIDARIČ v programskem svetu Ustanove Šiftarjeve fundacije
Anton PODOBNIK v svetu fundacije Franca Rozmana – Staneta
Viktorija POTOČNIK v upravi fundacije Franca Rozmana – Staneta

Uredniški odbor Svobodne besede
Ureja izdajanje internega glasila.

Sestava:
1. Janez ALIČ, predsedik
2. Slavko GRČAR, v.d. odgovornega urednika
3. dr. Maca JOGAN
4. Božo KOVAČ
5. Mitja MERŠOL
6. Franc ŠTIBERNIK